SECOND ISSUE


  • "LIFE STYLE by SSSY" / Seiko Yukiura x Sosuke Sugiura


  • "Short Cuts" / Atsushi Arakane x Hiroto Yoshizoe


  • "Forgetten Island" / Queenie Rosita Law x Shunsuke Watanabe


  • "Top Word Collage" / Yohei Okada x Yuichiro Ito

FIRST ISSUE


  • "AGO" / Kota Kanai x Kentaro Sato


  • "Little pig, Little pig, Little pig" / Kyosuke Nagashima x Takao Neko


  • "sense of wonder" / Hidetoshi Otsuka


  • "TOKYO DATE" / Taizo Tsuzuku x Momo Miyashiro


  • "Sfortland" / Yoshinori Hayashi x Akino Yoshihara